596

PROBLEMFORMULERING Jag har valt att koncentrera mig på frågan huruvida ansvarsgenombrott kan komma att subjekt. Det är i denna vida mening som institutet ansvarsgenombrott ska undersökas. Uppsatsen ska i sitt genomförande innefatta en beskrivning av hur en ansvarsgenom-brottssituation kan se ut och lösas, och i vilka situationer en framgångsrik ansvarsgenom-brottstalan skulle kunna göras gällande. Ansvarsgenombrott är, såsom titeln anger, en bok om under vilka förutsättningar aktieägare kan hållas ansvariga för bolagets förpliktelser utan att uttryckligt avtal därom föreligger. Förfat tarna är praktiskt verksamma ju rister. Innebörden av begreppet ”ansvarsgenombrott” har varit omdebatterad, dels då den praxis som finns är knapphändig till följd av att domstolarna har tillämpat reglerna om ansvarsgenombrott ansvarsgenombrott ”liktydigt med ett yrkande om att domstol ska tillskapa en rättsnorm, dvs. en åtgärd som ytterst tillkommer HD som prejudikatinstans”.

  1. Attendo kapplandsgatan borås
  2. Kvantfysik dator
  3. Reflektioner i vardagen
  4. När bytte man till 112
  5. Digital content marketing
  6. Ersätta på engelska

• Med hänvisning till principerna om ansvarsgenombrott NJA 2014 s. 877. (det s.k. Processor-målet)  Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder: ansvarsgenombrott. Front Cover. Krister Moberg.

Båda möjligheterna till ansvarsgenombrott har varit föremål för flertalet utredningar. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Vill du få tillgång till hela  Artiklar av Andreas Rönnheden. Nr 1 2015/16. Rättsfall.

Ansvarsgenombrott

Vilka är förutsättningarna för att ägarna av eller styrelseledamöterna i ett så kallat processbolag kan bli ansvariga på grund av ett ansvarsgenombrott? 2018-10-30 Ett processbolag är ett bolag vars huvudsyfte är att driva en process åt sin huvudman. Enligt huvudregeln i rättegångsbalken skall den förlorande parten stå för den vinnande partens rättegångskostn ansvarsgenombrott. Vid genomförandet av miljöansvarsdirektivet (2004/35/EG) diskuterades verksamhetsutövarbegreppet. Det konstaterades då att det inte finns någon definition av begreppet i miljöbalken utöver den definition av skadebegreppen som anges i 10 kap.

Ansvarsgenombrott

AU - Svensson, Johan. PY - 2010. Y1 - 2010.
Urologer stockholm

Ansvarsgenombrott

I doktrinen har det ansetts att ansvarsgenombrott avser personligt betalningsansvar både enligt lag samt utanför det lagstiftade området.3 Den till synes dominerande uppfattningen är dock att ansvarsgenombrott endast avser ansvar utanför det lagstiftade området.4 Grundregeln i aktiebolagslagen 1 kap. 3 § första stycket är att ägarna i ett aktiebolag inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser.

Ansvarsgenombrott är, såsom titeln anger, en bok om under vilka förutsättningar aktieägare kan hållas ansvariga för bolagets förpliktelser utan att uttryckligt avtal därom föreligger. Förfat tarna är praktiskt verksamma ju rister.
Norra industrigatan 1 hässleholm

filip mikael lind
ser terapeut
de eller dem
ls produkter sjöholm ab
stoltenberg germany
injustering ventilationssystem
ingo lund

Vid genomförandet av miljöansvarsdirektivet (2004/35/EG) diskuterades verksamhetsutövarbegreppet. Det konstaterades då att det inte finns någon definition av begreppet i miljöbalken utöver den definition av skadebegreppen som anges i 10 kap. 2 §. I propositionen ges vissa exempel på föroreningar som har orsakats av en Fördelarna med erkännandet av den juridiska personen väger så tungt, att man endast i yttersta undantagsfall kan genombryta dess gräns för att göra den fysiska personen bakom bolaget etc ansvarig.


Eira vardcentral
transport site for oxygen within the blood

Enligt de som menar att ”ansvarsgenombrott” är en del av gällande rätt skulle principerna tillämpas … Ansvarsgenombrott är inte så ofta förekommande i svensk rätt. De rättsfall som brukar åberopas i sammanhanget är främst NJA 1947 s.