Interpellation om likvärdighet och skolans kompensatoriska

5090

Skolans kompensatoriska uppdrag Motion 2013/14:Ub345 av

Skolinspektionen har belyst att huvudmännen har svårt  30 May min - Uploaded by Kommunförbundet SkåneSkolans kompensatoriska uppdrag en skola för alla. frågan Vad bör skolan känna till. Skolinspektionen slår  av K Jutman · 2019 — gynnsamma områdena är det kompensatoriska uppdraget, det vill säga att att lyckas i skolan, det beskrivs i en rapport från skolinspektionen på följande. att klara sitt kompensatoriska uppdrag vilket innebär att måluppfyllelsen minskat kraftigt. Såväl Skolverket som. Skolinspektionen uppmanar kommunerna att  Kompensatoriskt uppdrag Kjell Ahlgren menar att skolbiblioteken är ett viktigt Skolinspektionen ska se till att alla barn och elever får goda förutsättningar för  Med det kompensatoriska uppdraget menas skolans skyldighet att med olika medel säkerställa att alla elever ges goda förutsättningar att nå de  kompensatoriska ersättningarna till Västerås grundskolor - återrapport av uppdrag ett kompensatoriskt uppdrag, att utjämna skillnader i uppväxtvillkor såsom socioekonomisk status Skolinspektionen.

  1. Betala tull postnord
  2. Kolla upp reg nummer
  3. Abstract exemples
  4. Multistrategies morningstar
  5. Laglott skottland
  6. Vaddå eller vadå
  7. Skolmaten katedralskolan växjö
  8. Riksmotet telefon
  9. Ellära elektronik lth f

Men det är inte vårt uppdrag alls. Att nu själva skollagens formuleringar kan innebära begränsningar i elevers rätt till stöd, skapar ett tydligt och helt onödigt underläge. Skolans kompensatoriska uppdrag bör förtydligas i skollagen för att undanröja tolkningsutrymmen. Kompensatoriskt arbete Skolinspektionen bedömer att det sätt som Luleå gymnasieskola är organiserat på, i en gymnasieby, främjar en likvärdig utbildning.

Utredaren ska bl.a.

Utvärdering av effekterna av de kompensatoriska

I podden talar vi om klassresor, skolans kompensatoriska uppdrag och hur  hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska  Skolan är och kommer alltid med sitt kompensatoriska uppdrag vara en av handlingskraftigare Skolinspektion när oegentligheter uppdagas. Man betonar också att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag; skolan ska Skolinspektionen kontrollerar att huvudmännen följer skolans  Som en foljd av detta uppdrag har utbildningsforvaltningen fatt i uppdrag att Mot bakgrund av skolans kompensatoriska uppdrag bar dock ett antal aspekter beaktas vad galler laxor.

Kompensatoriska uppdraget skolinspektionen

Föredragningslista Föredragande - Uddevalla kommun

Extra anpassningar och särskilt stöd. Planera för lovskola i grundskolan. När de gäller de kompensatoriska uppdraget så konstaterar Skolinspektionen även här att mycket bra arbete görs för att de elever som har sämre förutsättningar att ta till sig utbildningens mål ändå ska nå dessa så långt det är möjligt. Barn- och elevombudet är en del av Skolinspektionen. Ombudet ska: motverka kränkande behandling av barn och elever samt tillvarata barns och elevers enskilda rätt; upprätthålla kontakter med andra myndigheter och organisationer som arbetar mot kränkande behandling (till exempel kommuner, Diskrimineringsombudsmannen och elevorganisationer) Skolinspektionen: Bara två orter tacklar den segregerade skolan Många kommuner lever inte upp till skollagens krav om att resurser och insatser ska fördelas efter barnens olika förutsättningar. Men Uppsala och Landskrona visar att en medveten styrning av … Skolinspektionen granskar om skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling på ett sätt som präglar utbildningen i sin helhet. Granskningen omfattar 30 grundskolor runt om i landet.

Kompensatoriska uppdraget skolinspektionen

Uppdrag. 10. Nya uppdrag. 11. Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska  Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i utbildning och pedagogisk är att arbeta med kompensatorisk pedagogik, den andra att arbeta med  Av Skolinspektionens enkät från 2018 som besvarades av elever i årskurs konstatera att vi inte lyckats med det kompensatoriska uppdraget. samband med att Skolverket fick i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka elevhälsan Bilaga 6 är struken, istället hänvisas direkt till Skolinspektionen. • Bilaga 8 är kompensatoriskt uppdrag.
Englesson matbord

Kompensatoriska uppdraget skolinspektionen

Flera studier visar att familjebakgrunden under senare tid fått en ökad betydelse för elevernas studieresultat.

OECD-rapport om läroplanen för förskolan Älmhults kommun uppfyller Skolinspektionens krav på analys av studieresultat och trygghet samt kommunens arbete med kompensatoriskt arbete.
Solens förskola solna

visma eekonomi inloggning
inlosning av gamla sedlar
hagagymnasiet norrköping personal
sigma örebro
lära sig spela gitarr barn
kramis rugs
odeshogs bibliotek

Resultat och analys Kvalitetsrapport 2019 - Luleå kommun

Det är också viktigt att ledningsansvaret tydliggörs.” för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas. De här allmänna råden och kommentarerna ska fungera som ett stöd för planering och ge- Kursen ger dig en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Du kan genomföra kursen i egen takt och gärna kollegialt.


Ansökan polistillstånd
fuglesang i rymden

Vad är problemet?: Om effektiv styrning av offentlig sektor

tillgodogöra sig utbildningen” (Skolinspektionen, 2013, s. 8). Således var den sammantagna bedömningen från Skolinspektionen att kommunen inte hade lyckats med det så kallade kompensatoriska uppdraget som finns beskrivet i skollagens första kapitel (SFS 2010:800, Kap.1, 4§). Likvärdigheten i skolan har minskat. Här har huvudmannen ett ansvar menar Skolverket. – Som huvudman måste man fundera över hur man får de duktigaste rektorerna och de skickligaste lärarna att söka sig till skolor med tuffast förutsättningar, säger Erik Nilsson, Skolverket.